ทำบุญ ณ วัดไตรธรรมาราม

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ร้านอภิชาต สังฆภัณฑ์ ได้มีโอกาสเป็นจ้าภาพถวายภัตาหาร ในงานอบรมเจ้าอาวาสใหม่ ของคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี 2561 ณ วัดไตรธรรมราม ซึ่งได้มีเจ้าอาวาสจากหลายวัดในพื้นที่ของภาคใต้ได้มารวมตัวกันอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นเจ้าอาวาส และการบริหารจัดการวัด ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดำรงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

Visitors: 95,187