วิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ปี 2566

วิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย   

         

 

การไหว้องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย   นิยมไหว้ช่วงเวลาดึกของวันสิ้นปี ซึ่งคาบเกี่ยวกับวันปีใหม่จีน หรือเวลาที่ก้าวเข้าสู่

“วันตรุษจีน” ในเวลาประมาณ 23:00 - 01:00 น. ของคืนวันที่ 21 มกราคม 2566 โดยจะต้องหันหน้าไปทางทิศที่

องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาโดยมีขั้นตอนการไหว้ดังนี้

1. ตั้งโต๊ะบูชาตามทิศการบูชา พร้อมจัดเครื่องเซ่นไหว้ก่อนเวลาที่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาเล็กน้อย เทียบเชิญสีเขียวให้เขียนชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของบุคคลในบ้านของท่านทุกคน ส่วนเทียบเชิญสีแดงให้เขียนคําเชิญเทพเจ้า       เพื่อรับเครื่องสักการะบูชาที่ได้จัดเตรียมไว้ และเขียนขอพร

2. ผู้นําพิธีไหว้ควรเป็นเจ้าบ้าน ไม่ควรให้คนที่เกิดปีชง (ปีระกา) ไหว้เป็นคนแรก

3. อัญเชิญรูปองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจําลอง หรือรูปอักษรจีน คําว่า ไฉ่ซิงเอี๊ย  มาวางไว้ที่โต๊ะบูชา 

4. นําสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ มาวางไว้ที่โต๊ะบูชา

5. เมื่อได้เวลาผู้นําพิธีจุดธูปเทียนบูชา พร้อมกล่าวอัญเชิญ ขอพร และโชคลาภจากองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย โดยกล่าวว่า “วันนี้ข้าพเจ้า .....  (ชื่อผู้ขอพร)..... ขอเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยมารับเครื่องสักการะบูชา (กล่าวถึงสิ่งที่ได้จัดเตรียมเพื่อนํามาถวาย)  หลังจากองค์เทพเจ้าได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้ว  จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน  ให้ประสบแต่โชคลาภ ความสุข และความสําเร็จ สมดั่งที่มุ่งหวังทุกประการ

6.  ผู้นําพิธีนําของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมดเผารวมกับเทียบเชิญสีแดงและสีเขียว พร้อมกระถางธูป และเทียนแดง

7.  เมื่อธูปที่ใช้บูชาใกล้มอด ให้รีบนําเข้ามาในบ้าน จากนั้นปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเข้ามาประทับในบ้าน

8. เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ให้นําของไหว้มารับประทาน และพูดจาดี ๆ กับคนในครอบครัว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

 

ท่านสามารถดูคลิปวิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=aQOfoyEVfuk

 

 

Visitors: 95,194